Search

You have no bookmark.

Terms & Conditions

Terms & Conditions

TERM & CONDITIONS

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท ไลค์สเตส์.คอม จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็ปไซต์จะขอแบ่งข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเป็น 2 ส่วน

ได้แก่ 1.ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ 2.ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ข้อกำหนดของเราต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมายประเทศนั้นๆด้วยขอให้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ทางเรากำหนดไว้อย่างครบถ้วน หากต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Email: admin@likestays.com

Facebook: https://www.facebook.com/likestays

Website: www.likestays.com

Inbox ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

รับประกันความปลอดภัยในการชำระเงิน

ระบบการชําระเงินของเรารับประกันการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ และความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมสำหรับการเดินทาง ท่านสามารถส่งข้อมูลบัตรเครดิตของท่านโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก

Likestays.com อาจจะมีเก็บเงินประกันการจองที่พักสำหรับประกาศที่ต้องเดินทางข้ามประเทศ หรืออาจจะเป็นประกาศสำหรับผู้ให้บริการบางแห่ง เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการยกเลิกการจอง

หากยกเลิกการจองห้องพักหลังวันครบกำหนดการยกเลิกที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจอง (รวมถึงคำร้องขอที่ได้ทำขึ้นในช่วงเวลานั้น) ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการยกเลิกเท่ากับการเข้าพัก 1 (หนึ่ง) คืน เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอีเมลการยืนยัน หรือมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นกับทางผู้ให้บริการ

ในกรณีที่ท่านไม่เข้าพักในโรงแรมตามที่ตกลงไว้ เราจะถือเป็นการยกเลิกการจองห้องพักล่าช้า และคิดค่าธรรมเนียม

ขั้นต่ำ อย่างน้อยเท่ากับการเข้าพักหนึ่ง (1) คืน ต่อห้อง เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอีเมลการยืนยันหรือมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นกับทางผู้ให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงใด ๆเกี่ยวกับการสำรองห้องพักจะต้องกระทำผ่าน www.likestays.com ไม่ใช่กับโรงแรม หรือผู้ให้บริการให้ด้านอื่น ๆโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ ช่วงเวลาในการเข้าพัก การเช็คเอาต์ก่อนกำหนด การไปถึงล่าช้า หรือการยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางส่วน หากมีปัญหาหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการจองห้องพักก่อนหน้าวันที่เข้าพักหรือระหว่างการเข้าพักที่โรงแรม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ Admin ของเราโดยตรง กรุณาแจ้งยกเลิกใดภายในเวลาทำการปกติของเรา คือ เวลา 09:00 – 19:00 น.

ขอบเขตความรับผิดชอบ

สำหรับข้อจำกัดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรารวมถึงตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากการที่เราไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อกำหนด และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดของการจองของท่านตามที่ระบุในอีเมลยืนยันการจองทริป หรือรายละเอียดการให้บริการอื่น ๆจากทางเรา

อย่างไรก็ตาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เรา หรือเจ้าหน้าที่ของเรา รวมทั้งผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า (จัดจำหน่ายสินค้า) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดทำเว็บไซต์และให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบ

1.ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลกระทบตามมา การสูญเสียด้านการผลิต การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียสัญญาข้อตกลง การสูญเสียหรือความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียสิทธิ์เรียกร้อง

2.ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมถึงราคา จำนวนห้องว่าง และการจัดอันดับ) ของผู้ให้บริการทริปที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเราทั้งหมดที่เราให้บริการ

3. บริการหรือสินค้าใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นเสนอให้

4.ความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ไม่สามารถใช้ หรือความล่าช้าของแพลตฟอร์มของเรา หรือ

5. การบาดเจ็บ (ส่วนตัว) ความตาย ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดกับท่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การล่วงละเมิด (ทางกฎหมาย) ความประมาท การจงใจกระทำผิด การละเลย การไม่ปฏิบัติ การจัดแสดงที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนโดยหรืออันเนื่องมาจากผู้บริการทริป หรือคู่ค้าธุรกิจอื่นใด ๆ ของเรา (รวมถึงพนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ เอเย่นต์ ตัวแทน ผู้รับช่วงสัญญา หรือบริษัทคู่ค้าของทั้งสอง) ซึ่งเว็ปไซต์ประกาศและบริการมีผล นำเสนอ หรือโปรโมตบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) รวมทั้งการยกเลิกการจองห้องพัก (บางส่วน) การรับจองห้องพักเกินจำนวนห้องที่มีว่าง การประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

Likestays.com Co.,Ltd จะไม่รับผิดชอบ (หรือรับผิดในกรณีใด ๆ) สำหรับการใช้งาน ความถูกต้อง คุณภาพ ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และการเปิดเผยเกี่ยวกับทริป และจะไม่มีการดำเนินการแทน การรับประกัน หรือเงื่อนไข ใด ๆ ก็ตามในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยนัย โดยกฎหมาย หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมทั้งการรับประกันโดยนัยในการซื้อขาย ชื่อ เพื่อจุดประสงค์ซึ่งไม่ละเมิดสิทธิ หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ ที่เกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการทริป หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และสันนิษฐานเองได้ว่าการรับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับทริปหรือบริการอื่น ๆ (รวมถึงการรับประกันและการเป็นตัวแทนใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปหรือบริการอื่น ๆเป็นผู้มอบให้) โดย Likestays.com Co.,Ltd จะไม่ขายทริปหรือบริการอื่น ๆ (อีกครั้ง) ซึ่งทางเราเป็นเพียงแพลตฟอร์มและเป็นตัวกลางในการให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับ ทริปหรือบริการอื่น ๆ (ทั้งที่เกี่ยวกับราคา (พิเศษ/โปรโมชั่น) นโยบาย หรือคำขอพิเศษจากลูกค้า) ผู้ให้บริการทริปจะเป็นผู้จัดการ โดย Likestays.com Co.,Ltd จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการร้องเรียน และการรับผิดชอบ (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ)

ไม่ว่าผู้ให้บริการทริปได้เรียกเก็บค่าทริปจากท่าน หรือหากเราได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) จะถือว่าท่านยอมรับและรับทราบว่าผู้ให้บริการทริปมีหน้าที่รับผิดชอบเสมอในการเรียกชำระ ระงับ จ่ายโอน และชำระค่าภาษีใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ตามยอดเงินทั้งหมดของราคาหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี Likestays.com Co.,Ltd ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในการจ่ายโอน เรียกชำระ ระงับ หรือชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินทั้งหมดของราคาหรือค่าธรรมเนียม ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี นอกจากนี้ Likestays.com Co.,Ltd ก็ไม่ได้เป็นผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีจัดสรรบนแพลตฟอร์มแต่อย่างใด

เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายสู่ระบบของเรา (เช่น ใช้ประกอบแสดงความคิดเห็น) ท่านรับรองและยอมรับว่าท่านถือลิขสิทธ์ของภาพ/ภาพถ่าย รวมถึงอนุญาตให้ Likestays.com Co.,Ltd ใช้ภาพ/ภาพถ่ายที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ (มือถือ) และแอปพลิเคชัน หรือบนแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกทั้งใช้กับเอกสารโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ (ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์) ตามแต่ Likestays.com Co.,Ltd เห็นสมควร ท่านให้สิทธิ์และอนุญาต Likestays.com อย่างทั่วไป ตามหลักสากล ไม่เพิกถอน ไม่มีเงื่อนไข อย่างต่อเนื่องสำหรับใช้ ทำสำเนา แสดง ได้ทำสำเนา เผยแพร่ สิทธิ์ย่อย สื่อสารและใช้ประโยชน์จากภาพ/ภาพถ่ายตามแต่ Booking.com เห็นสมควร เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายเหล่านี้ บุคคลซึ่งดำเนินการอัปโหลดยอมรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบด้านกฎหมายและศีลธรรมจากข้อเรียกร้องทางกฎหมายทั้งหมดโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าของที่พักโดยไม่จำกัดเพียงบุคคลนี้) อันเนื่องมาจาก Booking.com เผยแพร่และใช้ภาพ/ภาพถ่ายดังกล่าว Likestays.com มิได้เป็นเจ้าของหรือลงนามภาพ/ภาพถ่ายที่ถูกอัปโหลด ความถูกต้องเป็นจริงและสิทธิ์ใช้ภาพ/ภาพถ่ายทั้งหมดนั้นโดยนัยแล้วเป็นของผู้อัปโหลด รวมถึงมิได้อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของ Likestays.com เราจะไม่รับผิดชอบและรับผิดใด ๆ จากภาพที่ถูกโพสต์ ผู้อัปโหลดภาพต้องรับรองว่าภาพ/ภาพถ่ายไม่มีไวรัส โทรจัน หรือติดข้อบกพร่อง และไม่ได้เป็นภาพที่มีเนื้อหาอนาจาร ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น ไม่น่าพอใจ หรือไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม (ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัว) ภาพ/ภาพถ่ายใด ๆ ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ถูกโพสต์และ/หรือสามารถลบโดย Likestays.com ได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการบริการของเราหรือใช้โดยแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา (และลิขสิทธิ์) ของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารใด ๆ ที่ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา เป็นของ Likestays.com รวมทั้งของซัพพลายเออร์ หรือของผู้ให้บริการ เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

Likestays.com มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาทั้งหมด) (รูปลักษณ์และการใช้งาน (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน)) ของแพลตฟอร์มซึ่งมีการให้บริการ (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพักและเนื้อหาที่ผ่านการแปล) และท่านไม่มีสิทธิ์คัดลอก ปรับแต่ง ทำไฮเปอร์ลิงก์หรือดีปลิงก์ เผยแพร่ ส่งเสริม ทำการตลาด ผสาน ได้รับใช้ประโยชน์ หรือนำเนื้อหา (รวมถึงข้อมูลแปลและความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือแบรนด์ของเราไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Likestays.com ในกรณีที่ท่านต้องการใช้หรือผสาน (บางส่วนหรือทั้งหมด) เนื้อหาของเรา (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือต้องการถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) หรือความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก โดยนัยนี้ท่านจะต้องมอบหมาย ถ่ายโอน และจัดเตรียมสิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทั้งหมดให้แก่ Likestays.com การนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล) ระบบรูปแบบการทำงานของเว็ปไซต์ของเรา เป็นแบบของเราโดยเฉพาะ หากมีการนำไปใช้หรือทำให้เสียชื่อเสียง หรือคัดลอกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายตามประเทศนั้น ๆ เนื่องจากเราได้ระบุชัดเจนถึงระบบการทำงานของเรา สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Likestays.com Co.,Ltd

ขอบเขตการให้บริการของเรา

Likestays.com ให้บริการช่องทางออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ให้บริการทริปซึ่งดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ (ไม่ว่าจะแบบ B2C หรือ B2B) สามารถโฆษณา ทำการตลาด ขาย โปรโมต และ/หรือเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง (ถ้ามี) เพื่อการสั่งซื้อ ซื้อ จอง เช่า ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าชมแพลตฟอร์มสามารถพบ ค้นหา เปรียบเทียบ สั่งซื้อ จอง ซื้อ หรือชำระเงิน (ซึ่งก็คือ บริการทริป และบริการอื่นๆ) ได้ เมื่อใช้หรือใช้ประโยชน์จากบริการทุกอย่าง จะถือว่าท่านได้ทำสัญญา (ซึ่งมีผลทางกฎหมาย) โดยตรงกับผู้ให้บริการที่ท่านใช้บริการเพื่อจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี) เมื่อท่านเริ่มดำเนินการจองบริการนั้นๆ  เราทำหน้าที่เฉพาะเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างท่านกับผู้ให้บริการทริป ส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการจองบริการของท่านไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลยืนยันการจองทางอีเมลให้กับท่านสำหรับและในนามของผู้ให้บริการทริปนั้น ๆ ทั้งนี้ Likestays.com จะไม่ขาย (หรือนำกลับมาขายใหม่) ให้เช่า หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ด้านการเดินทาง) ใด ๆ

เมื่อเราให้บริการ ข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการนั้นๆโดยผู้ให้บริการซึ่งทำการตลาดและโปรโมตของตนเองบนแพลตฟอร์มของเรา นั้นจะสามารถเข้าถึงระบบและเอกซ์ทราเน็ตของเราได้ และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการอัปเดตข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะใช้ทักษะและความใส่ใจที่เหมาะสมในการให้บริการทริปของเรา แต่เราจะไม่ยืนยันความถูกต้องและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้อง อีกทั้งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ (รวมถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจนและข้อผิดพลาดในการพิมพ์) ข้อขัดข้องใด ๆ (ทั้งที่เป็นผลจากการหยุดทำงานของระบบ การซ่อมแซม การอัปเกรด หรือการดูแลรักษาแพลตฟอร์มของเรา หรือใด ๆ ก็ตาม ทั้งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและ/หรือเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่ง) ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือไม่เป็นจริง หรือการไม่เผยแพร่ข้อมูล โดยผู้ให้บริการทริปแต่ละรายจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบเสมอต่อความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูล (บรรยาย) (รวมถึงราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม นโยบายและเงื่อนไข และจำนวนที่ให้บริการ) ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แพลตฟอร์มของเราไม่ได้ให้และไม่อาจถือเป็นคำแนะนำหรือการรับรองคุณภาพ ระดับบริการ การผ่านเกณฑ์หรือคะแนน ประเภทที่พักของผู้ให้บริการทริปหรือบริการใด ๆ (หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ร้านอาหาร อีเว้นท์ หรือกิจกรรมอื่นๆ (หลักหรือเสริม)) ที่มีให้บริการ เว้นแต่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนหรือระบุเป็นอื่น

บริการทริปของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อ เชื่อมต่อลิงก์ในหน้าย่อย ใช้ ทำสำเนา ตรวจสอบ (แสดง ดาวน์โหลด หรือนำเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ตั๋ว ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีบนแพลตฟอร์มของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดก็ตาม

ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกและแชร์วิดีโอจาก YouTube

ลิงก์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วโลกออนไลน์ จะให้คุณสามารถออกจากไซต์นี้ได้ ลิงก์เหล่านี้จัดไว้ให้ตามมารยาทเท่านั้น และไซต์ที่มีลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม Likestays.com  และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง Likestays.com ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของเว็ปไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในเว็ปไซต์ที่มีลิงก์ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตเว็ปไซต์ดังกล่าว Likestays.com จัดลิงก์เหล่านี้ไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการท่านอื่นๆ ได้นำไปโปรโมต นำเสนอ สื่อชวนเชื่อ ทั้งหมด  การรับรอง หรือการเป็นผู้สนับสนุน

Likestays.com อนุญาตให้คุณสามารถแชร์วิดีโอจาก YouTube ใน Likestays.com (“เนื้อหาของ YouTube”) โดยการแชร์เนื้อหาของ YouTube คุณตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ YouTube หรือ YouTube Terms of Service โดยใช้วิธีการฝังวิดีโอ ในรายละเอียดประกาศต่าง ๆขอผู้ให้บริการ

การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้


– บัญชีรายชื่อถูกลบ
– ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี
– บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา
– ถูกดำเนินคดีอาญา
– ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล เป็นต้น

หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ admin@likestays.com

และช่องทาง Inbox ตลอด 24 ชั่วโมง : www.likestays.com

ค่าบริการ

Likestays.com จะคิดค่าบริการเมื่อมีการยืนยันการจองเข้ามา หลังการชำระเงินเราจะมีอีเมล์แจ้งกับท่านเสมอ และการคิดค่าบริการนี้ เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน บริการช่วยเหลือ และให้คำแนะนำปลายทาง บริการหลังการขาย บริการจองหรือวางเงินเผื่อที่จะมัดจำที่พักของท่าน เนื่องจากบริการของเราเป็นการให้บริการบนแพลตฟอร์มซึ่งผู้ให้บริการมีการให้บริการที่หลากหลาย การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ อีกมากมาย โดยมีเราเป้นสื่อการในการรับประกันให้การทำจ่ายค่าบริการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สะดวกและปลอดภัยจากมิจฉาชีพ การฉ้อโกง ในทุกรุปแบบ ซึ่งบริการจะทำการจ่ายค่าบริการไปยังผมให้บริการก็ต่อเมื่อผู้รับบริการได้ใช้บริการเสร็จสิ้น โดยมีการยืนยันจากผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการเป็นผู้ยืนยัน

เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ทั้งนี้หากมีการเก็บค่าบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในเว็ปไซต์ Likestays.com หรือมีการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการให้บริการอื่น ๆ โดยไม่ผ่าน Likestays.com เราจะไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมการจองที่พัก

ค่าบริการในการให้บริการบนแพลตฟอร์มของเราแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. “แบ่งจ่าย” ซึ่งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบ่งกันรับผิดชอบ

2. “ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการ / ผู้รับบริการ จ่ายเพียงผู้เดียว” ซึ่งเป็นการแบ่งจ่ายตามความประสงค์หรือข้อตกลงอื่น ๆ

1. แบ่งจ่าย

เป็นโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่พบบ่อยที่สุด โดยหักค่าบริการส่วนหนึ่ง จากยอดรายรับของผู้รับบริการ และเรียกเก็บอีกส่วนจากผู้ให้บริการ เรียกว่าการแบ่งจ่าย โดยสามารถทำได้โดยการให้ “คูปอง”ส่วนลดสำหรับค่าบริการ 10% ที่ Likestays.com เป้นผู้เรียกเก็บค่าบริการ หรือ “คูปอง”ส่วนลด Vat 7%  ที่ Likestays.com เป็นผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการตามประเภทนั้น ๆด้วย ว่าจะบริการเสนอโปรโมชั่น จะช่วยผู้รับบริการ ดึงดูดลูกค้า ที่แตกต่างกันออกไป

2. “ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการ / ผู้รับบริการ จ่ายเพียงผู้เดียว”

Likestays.com จะหักค่าบริการทั้งหมดจาก ผู้ให้บริการ / ผู้รับบริการ ค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะบังคับใช้กับโรงแรมและบริการอื่น ๆ ซึ่งปกติจะคิดที่อัตรา 17% คือ Service Fee, Vat เป็นต้น

ทั้งนี้ในส่วนลูกค้าที่รับบริการเดินทางข้ามประเทศที่จะใช้บริการด้านอื่น ๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรับประการหลังการขายจากเรา

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บจาก Likestays.com

Likestays.com เรียกเก็บค่าบริการรวม 17% จากผู้ใช้บริการ เช่น ที่พัก โรงแรง เช่ารถ ร้านอาหาร หรือผู้ที่จัดอีเว้นท์ตามความสามารถพิเศษของแต่ละท่าน โดยคำนวณจากค่าบริการที่ผุ้ให้บริการระบุไว้ในแพลตฟอร์มของเรา Likestays.com แต่อาจจะมีผู้รับบริการเพื่อสังคมบางรายการที่ได้รับยกเว้นค่าบริการนี้ เช่น บริการที่ซึ่งไม่หวังผลกำไร บริการเพื่อช่วยเหลือ องค์ต่าง ๆเป็นต้น

การคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ

Likestays.com อาจคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ ผู้ให้บริการ / ผู้รับบริการ ข้อกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย หากมีการคิดภาษีทั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อเกี่ยวกับภาษี หรือเป็นคำนิยามของค่าบริการเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจาก Likestays.com ก็เป็นได้

เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ทั้งนี้หากมีการเก็บค่าบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในเว็ปไซต์ Likestays.com หรือมีการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการให้บริการอื่น ๆ โดยไม่ผ่าน Likestays.com เราจะไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

ข้อระวังและคำเตือน !!!

หากมีการโอนเงินโดยไม่มีการโอนผ่าน บัญชี หรือตัดผ่านบัตรเครดิต หน้าเว็บไซต์เรา หากมีการฉ้อโกงเกิดขึ้น บริษัท ไลค์สเตส์.คอม จำกัด จะมิขอรับผิดชอบสำหรับความเสียหายในทุกกรณี เนื่องจากท่านได้มีการทำธุรกรรมทางการเงิน นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา เพื่อความปลอดภัย กรุณาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีของ บริษัท ไลค์สเตส์.คอม จำกัด ที่หน้าเว็ปไซด์เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ข้อห้ามทั่วไปทุกบริการที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของเรา

ที่พักและบริการอื่น ๆ ตกลงที่จะไม่โพสต์ อัปโหลด เผยแพร่ ส่ง หรือโอนถ่ายเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ผ่านหรือไปยังเว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ที่พัก หรือบริการอื่น ๆที่ผู้ให้บริการเป็นผู้เสนอลงในแพลตฟอร์มตของเราบนเว็ปไซต์ Likestays.com หรือเป้นแพลตฟอร์มอื่น

(1) ฝ่าฝืน ขโมย หรือละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า จริยสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในการเผยแพร่หรือป้องกันความเป็นส่วนตัว/ข้อมูล หรือละเมิด ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่จะละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัญญัติ กฤษฎีกา คำสั่งศาล หรือคำตัดสินของหน่วยงานหรือข้อบังคับ (รวมเรียกว่า “กฎหมาย”)  ตามประเทศนั้น ๆ

(2) ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งตามข้อกฎหมายประเทศนั้น ๆ กำหนด

(3) ฉ้อฉล ฉ้อโกง เป็นเท็จ ใส่ร้าย ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง

(4) หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือเกี่ยวข้องกับบริการอนาจารสำหรับผู้ใหญ่ หรือบริการทางเพศ

(5) ส่งเสริมเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ (บนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ อายุ หรืออื่น ๆ) คลั่งเชื้อชาติหรือศาสนา การเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง การล่วงละเมิด หรือเป็นอันตรายใด ๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ (บนพื้นฐานของอายุ สีผิว ประเทศที่ถือกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรืออื่น ๆ) หรือ

(6) รุนแรง คุกคาม ส่งเสริมความรุนแรงหรือการกระทำที่คุกคามต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด

ที่พักตกลงที่จะไม่ดำเนินการต่อไปนี้

(1) ใช้ แสดงผล ลอกเลียน หรือใช้เฟรมเว็บไซต์หรือองค์ประกอบใด ๆ ในเว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ที่พัก รวมทั้งชื่อ Likestays.com หรือเนื้อหาใด ๆ ของ Likestays.com ทั้งหมด

(2) เข้าถึง ปรับเปลี่ยนเพื่อทำลายระบบ หรือใช้องค์ประกอบที่ไม่ใช่สาธารณะของเว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ที่พัก ระบบคอมพิวเตอร์ของ Likestays.com หรือระบบการให้บริการเชิงเทคนิคของผู้ให้บริการ Likestays.com

(3) พยายามจะค้นหา สแกน หรือทดสอบความเปราะบางของระบบ Likestays.com หรือเครือข่าย หรือพยายามละเมิดมาตรการด้านความปลอดภัยหรือการตรวจสอบใด ๆ

(4) หลีกเลี่ยง เพิกเฉย ลบ ยกเลิกการใช้งาน ทำให้ชำรุด ถอดรหัส หรืออื่น ๆ หลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีใด ๆ ที่ดำเนินการโดย Likestays.com หรือโดยผู้ให้บริการ Likestays.com หรือบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงผู้ใช้อื่น)

(5) พยายามที่จะเข้าถึงหรือค้นหาเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของ Likestays.com หรือดาวน์โหลดเนื้อหาของ Likestays.com จากเว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ที่พักโดยใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ตัวแทน อุปกรณ์ หรือกลไกใด ๆ หากตรวจพบเจอเราอาจจะดำเนินการกับท่านที่ทำผิดกฎ

(6) ส่งโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย อีเมล อีเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ หรือการชักชวนรูปแบบอื่น ๆ

(7) ใช้เมตาแท็ก ข้อความซ่อน หรือข้อมูลเมตาใด ๆ โดยใช้เครื่องหมายการค้าหรือ URL ของ Likestays.com

(8) ปลอมแปลงแพ็กเกตเฮดเดอร์ TCP/IP ใด ๆ โพสต์ในนิวส์กรุ๊ปหรือใช้เว็บไซต์ หรือบริการเว็บไซต์ที่พักในวิธีใดก็ตาม เพื่อส่งข้อมูลที่ระบุต้นทางที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล มีลักษณะหลอกลวง หรือไม่ตรงตามจริง หรือเป้นพวกเว็ปไซต์ปลอมเราจะทำการปิด user id ทันที

(9) พยายามถอดรหัส ใช้โปรแกรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่หรือปรากฏในเว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ที่พัก

(10) รบกวนหรือพยายามรบกวนการเข้าถึงของผู้ใช้ โฮสต์หรือเครือข่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งไวรัส การโอเวอร์โหลด การสแปม หรือการเมลบอมบ์เว็บไซต์ หรือบริการเว็บไซต์ที่พัก

(11) รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากผู้ใช้เว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ที่พัก

(12) ลอกเลียนหรือแอบอ้างความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

(13) เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หรือใช้เทคนิคปิดบัง URL หรือ (14) สนับสนุน หรือช่วยให้ฝ่ายอื่นใดก็ตามดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

การตรวจสอบ สืบสวน และแก้ไข

ที่พักรับทราบและตกลงให้ Likestays.com มีสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินการฟ้องร้องและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดหากพบการละเมิดข้อห้ามใดก็ตามด้านบน หรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่พักรับทราบว่า Likestays.com ไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบว่าที่พักได้มีการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือมีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาที่พัก แต่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าวได้เพื่อวัตุประสงค์ในการดำเนินงานของเว็บไซต์

เพื่อให้แน่ใจว่าที่พักได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงคำสั่งและข้อเรียกร้องของศาล ผู้แทนที่มีอำนาจจัดการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล หรือในกรณีที่จำเป็นและเหมาะสม Likestays.com สงวนสิทธิ์ในการลบหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาที่พักได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยเนื้อหาดังกล่าวรวมถึงและไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่ Likestays.com ได้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวและเห็นว่าละเมิดข้อกำหนดนี้ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเห็นว่าเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ เราจำเป็นต้องป้องการ และปกป้องผู้ใช้งานของเว็ปไซต์เราอย่างดีที่สุด โปรดใช้งานอย่างถูกต้องและตรงตามระเบียนของ Likestays.com ทุกประการ

สัญญาอนุญาตที่ได้รับจากที่พัก

การยินยอมให้มีเนื้อหาที่พักปรากฏอยู่หรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ที่พักเท่ากับว่าที่พักยินยอมมอบสิทธิ์และการอนุญาตให้ Likestays.com โดยไม่ผูกขาดสิทธิ์ มีผลบังคับใช้ทั่วโลก ไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถใช้ได้ตลอดไป สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ และปลอดค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งมอบสิทธิ์ต่อได้ในการใช้ ดู คัดลอก ปรับใช้ ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ อนุญาต ส่งต่อ แสดงหรือดำเนินการทางสาธารณะ ถ่ายโอน ถ่ายทอด นำไปใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับเนื้อหาที่พักในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับ Likestays.com เพื่อดำเนินการให้บริการเว็บไซต์ที่พัก นอกจากนี้ ที่พักยังมอบสิทธิ์และอนุญาตให้ Likestays.com ใช้ ทำการตลาด โปรโมต แสดง และนำเนื้อหาที่พัก (รวมถึงที่พัก) ไปใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ ผ่านบริการเว็บไซต์ที่พัก หรือทำการตลาดออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงการทำ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ ) และอีเมลที่มีวัตถุประสงค์ด้านการตลาด) เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ที่พัก Likestays.com จัดแคมเปญออนไลน์ และอีเมลส่งเสริมการตลาดโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนเอง Likestays.com ไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่พักใด ๆ และข้อกำหนดนี้มิได้จำกัดสิทธิ์ที่ที่พักพึงมีในการใช้หรือใช้ประโยชน์เนื้อหาที่พัก หลังจากประกาศของท่านได้ลงเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มทั้งหมดของเรา ถือว่าเรามีสิทธิ์ในทุกประการ

Likestays.com จะไม่เผยแพร่ แสดงทางสาธารณะ ดำเนินการ หรือกระทำการใดก็ตามที่เปิดเนื้อหาที่พักเป็นสาธารณะนอกเหนือจากขอบเขตของสิทธิ์และการอนุญาตที่ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากที่พัก ซึ่งที่พักยินยอมว่าจะไม่ระงับ ทำให้ล่าช้า หรือตั้งเงื่อนไขการอนุญาตโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากที่พักยินยอมให้มีการใช้ดังกล่าว ที่พักจะมอบสิทธิ์และการอนุญาตแบบเดียวกันเกี่ยวกับเนื้อหาที่พัก หากที่พักไม่ยินยอมให้มีการใช้เนื้อหาที่พักดังกล่าว Likestays.com จะยังคงเรียกชำระค่าบริการเว็บไซต์ที่พักที่เกิดขึ้นจากทางที่พัก ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น และเงินมัดจำ ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บหรือครบกำหนดชำระตามข้อตกลง (“ค่าธรรมเนียม”) จะมีการระบุหรือคำนวณตามข้อตกลงของ Likestays.com ซึ่งราคาทั้งหมด (ที่เสนอ) นั้นไม่รวมภาษี โดยการชำระเงินจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เราแจ้งไว้ในเว้ปไซต์ Invoice โดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถขอรับคืนและไม่สามารถยกเลิกได้ ทั้งนี้ มีข้อกำหนดสำหรับค่าธรรมเนียมทั้งหมดดังต่อไปนี้:

  • ในกรณีที่เริ่มให้บริการในช่วงหลังจากวันแรกของเดือน Likestays.com จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนสำหรับเดือนนั้น ไม่เช่นนั้น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสัดส่วน รวมทั้งการคืนเงิน (ตามสัดส่วน) ในเศษเดือนนั้น หรือสำหรับการเพิ่มหรือลดสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านบริการ จะมีกำหนดชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในเดือนที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านบริการ ในกรณีที่มีการลดบริการ จะไม่มีการปรับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
  • (หากมี) ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับคำสั่งจากที่พัก จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในช่วงทดลองบริการ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง Likestays.com)
  •  เว้นแต่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่น เช่น การแบ่งจ่าย หรือ การที่เข้าใช้บริการ/ผู้ให้บริการเป็นผู้ออก  (แต่เป็นไปตามดุลยพินิจของ Likestays.com) การจ่ายและออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  แต่เราจะเป็นตัวกลางในการเรียกเก็บเงินดังกล่าว เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ในทุกรู้แบบ

การคำนวณคอมมิชชั่นรวมต่อการจองมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1.จำนวนคืนที่ผู้ใช้ปลายทางพักในที่พัก หรือจำนวนการใช้บริการของลูกค้า โดยเราจะนับเฉพาะการจองผ่าน Likestays.com เท่านั้นหากนอกเหนือจากนั้นจะไม่เป็นตามความรับผิดชอบของเรา หรือมีการฉ้อโกง Likestays.com จะไม่ขอรับผิดชอบ

2.อัตราการจองต่อห้องต่อคืน หรืออัตราการให้บริการต่อครั้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย และภาษีอากรอื่น ๆ ที่บังคับใช้ตามที่รัฐบาล จังหวัด รัฐ เทศบาล หรือท้องถิ่นกำหนด) ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในอัตราที่เสนอให้ผู้ใช้ปลายทางผ่านเว็บไซต์เมื่อจองห้องพักนั้น ๆ (เช่น อาหารเช้า อาหารมื้อต่าง ๆ (สองมื้อหรือสามมื้อ) จักรยานเช่า ค่าธรรมเนียมการเช็คเอาท์ล่วงเวลา/การเช็คอินก่อนกำหนด ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเพิ่ม ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท ค่าเตียงเสริม ค่าบัตรชมละคร ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฯลฯ )

3. จํานวนห้องพักที่ผู้ใช้ปลายทางจอง และใช้บริการอื่น ๆ ตามที่ invoice ได้ระบุไว้

4.คอมมิชชั่นตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ในสัญญาตามที่แอดมิน หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ติดต่อกับผู้ให้บิรการ หรือตามที่ตกลง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /ภาษีต่าง ๆ (หากมี)) อีกทั้งมีค่าคอมมิชชั่นที่ต้องชำระในกรณีที่มีการจองซ้ำซ้อน ผู้จองไม่เช็คอิน หรือการยกเลิกโดยมีค่าธรรมเนียม ซึ่งจะคำนวณเช่นเดียวกับการจองที่มีการยืนยัน เพื่อความกระจ่าง จะมีการเก็บค่าคอมมิชชั่นในกรณีที่เกิดการจองซ้ำซ้อนหรือผู้จองไม่เช็คอิน (เว้นแต่ที่พักและผู้ให้บริการได้แจ้ง Likestays.com ว่าไม่มีการเช็คอินการจองนั้น ๆ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันเช็คเอาท์ที่ลูกค้าระบุ) หรือการยกเลิกที่มีการเรียกเก็บเงิน (การยกเลิกที่ขัดกับนโยบายการยกเลิกฟรีของที่พัก) และจะมีการคำนวณเช่นเดียวกับการจองที่มีการยืนยัน โดย Likestays.com จะนับเฉพาะการทำธุรกรรมบนหน้าเว็ปไซต์โดยมีเราเป็นตัวกลางเท่านั้น หากเราพบการติดต่อหน้าโอนเงินรับกว่าผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการโดยมีการคุยผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ Likestays.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและจะไม่มีการเครมใดๆในทุกกรณี

ระบบการให้บริการจาก Likestays.com

ระบบการให้บริการจาก Likestays.com สามารถดำเนินต่อได้ก็ต่อเมื่อมีเงินมัดจำ เป็นการรับประกันภาระผูกพัน (การชำระเงิน) หรือการชำระเต็มจำนวนของผู้ใช้บริการ ของที่พักหรือบริการนั้น ๆ ภายใต้ข้อตกลง เมื่อข้อตกลงนี้ยุติ เงินมัดจำ หรือเงินคงเหลือใด ๆ หลังจากหักค่าธรรมเนียม และค่าคอมมิชชั่นที่ขาดไป รวมทั้งค่าใช้จ่าย Likestays.com จะมีการจ่ายคืนให้ที่พักหรือบริการนั้น ๆ ภายใน 3 -7 วันทำการ หรือหลังจากที่ลูกค้าได้ชำระเงินมัดจำ เป็นการรับประกันภาระผูกพัน (การชำระเงิน) หรือการชำระเต็มจำนวนของผู้ใช้บริการ แต่ต้องหลังจากลูกค้าได้เข้าใช้บริการเสร็จสิ้น ที่พักหรือบริการนั้น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนภายใน 3-7 วันทำการ หรือตามที่  Likestays.com เห็นตามสมควร เราจะขอยึดตามกฎระเบียนและข้อกำหนดของเราเป็นหลัก หรือตามข้อตกลงของเจ้าหน้าที่ ( อาจมีข้อยกเว้นสำหรับการจองที่พักระยะยาวเพื่อการศึกษาหรือที่ทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้บริการที่พักอาจจะได้รับเงินมัดจำที่พักก่อนที่ผู้เข้าพักจะเดินทางไปยังประเทศปลายทาง )

หากที่พักหรือบริการนั้น ๆ ยังไม่ได้รับเงินตามวันที่กำหนดนับจากวันที่ลูกค้าได้ใช้บริการเสร็จสิ้น ท่านสามารถติดต่อadmin@likestays.com หรือ www.likestays.com ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องด้วยเราจะต้องมีมาตรการ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ฉ้อฉลสำหรับผู้ให้บริการ และป้องกันการที่ผู้ใช้บริการถูกเอาเปรียบโดยที่พักหรือบริการนั้น ๆ ได้ทำการผิดสัญญา โดยกำหนดไว้ว่าที่พักจะไม่ได้รับรายได้จนกว่าผู้ใช้บริการจะมีการเข้าเช็คอิน และเช็คเอาท์ อย่างสมบูรณ์ หรือตามข้อกำหนดหรือตกลงของเจ้าหน้าที่

ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน (ล่าช้า)

Likestays.com จะออกใบแจ้งหนี้สำหรับที่พักตามข้อกำหนดในข้อตกลงของ Likestays.com และจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ที่พักทาง ทางออนไลน์ หรืออีเมลเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ใด ๆ มีกำหนดชำระเงินภายในระยะเวลากำหนด ก่อนวันที่ผู้ใช้บริการจะใช้บริการ โดยวิธีการชำระเงินทั้งหมดอาจใช้วิธีหักบัญชีธนาคาร หรือในกรณีที่ ไม่มีวิธีนี้ในระบบธนาคารต้นทางการชำระเงิน สามารถโอนเงินผ่านธนาคาร (ไปยังบัญชีธนาคารที่ Likestays.com ระบุ) หรือบัตรเครดิต (ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจาก Likestays.com แล้ว) ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย Likestays.com ไม่สามารถรับชำระเงินด้วยวิธีอื่น (เช่น เช็ค หรือผ่าน “ตัวแทนชำระเงิน”) ทั้งนี้ หากใบแจ้งหนี้ประกาศเลยระยะเวลาที่กำหนด อาจจะมีผลให้ประกาศหรือบริการนั้นไม่สมบูรณ์หรือใช้บริการและใช้งานไม่ได้

Likestays.com อาจจะชำระเงินเป็นครั้งคราวหรือรวบรวมยอดเงิน ให้ถึงยอดยอดที่กำหนด คือ 100 USD หรือทางเรา ทีมงานเจ้าหน้าที่ Likestays.com ได้เห็นสมควร แต่เจ้าของบริการสามารถสอบถามและตกลงได้ เนื่องด้วยการให้บริการที่หลากหลายของเรา อาจจะมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบริการนั้น ๆ เช่น การโอนเงินไปยังประเทศที่สาม อาจจะต้องมียอดกำหนดขั้นต่ำ หรือ ข้อกำหนดบางอย่าง แต่ทางเรา Likestays.com จะชำระจนครบยอดที่กำหนด

ใบแจ้งหนี้สำหรับบุคคลที่สาม

ที่พักตกลงและยอมรับว่า Likestays.com อาจรวบรวมและดำเนินการเป็นครั้งคราวด้านใบแจ้งหนี้ซึ่งออกโดยผู้ขาย ในนามและ/หรือแทนผู้ขาย (ภายใต้ขอบเขตที่จำเป็น ที่พักตกลง ยินยอม และรับทราบเกี่ยวกับการโอนถ่าย และการมอบหมาย (สิทธิ์ในการเรียกชำระ (ถ้ามี)) Likestays.com มีสิทธิ์เสมอที่จะชำระยอดที่ค้างชำระแก่ผู้ขายโดยใช้ยอดเงินของที่พักซึ่ง Likestays.com เก็บหรือดำเนินการ (โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนดให้แก่ผู้ขาย Likestays.com ก็มีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการของที่พักนั้นได้ตลอดเวลา หากไม่ทำตามกฎระเบียบของ Likestays.com

ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกและแชร์วิดีโอจาก YouTube

ลิงก์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วโลกออนไลน์ จะให้คุณสามารถออกจากไซต์นี้ได้ ลิงก์เหล่านี้จัดไว้ให้ตามมารยาทเท่านั้น และไซต์ที่มีลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม Likestays.com  และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง Likestays.com ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของเว็ปไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในเว็ปไซต์ที่มีลิงก์ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตเว็ปไซต์ดังกล่าว Likestays.com จัดลิงก์เหล่านี้ไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการท่านอื่น ๆ ได้นำไปโปรโมต นำเสนอ สื่อชวนเชื่อ ทั้งหมด  การรับรอง หรือการเป็นผู้สนับสนุน

Likestays.com อนุญาตให้คุณสามารถแชร์วิดีโอจาก YouTube ใน Likestays.com (“เนื้อหาของ YouTube”) โดยการแชร์เนื้อหาของ YouTube คุณตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ YouTube หรือ YouTube Terms of Service โดยใช้วิธีการฝังวิดีโอ ในรายละเอียดประกาศต่างๆขอผู้ให้บริการ

การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้


– บัญชีรายชื่อถูกลบ
– ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี
– บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา
– ถูกดำเนินคดีอาญา
– ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล เป็นต้น

หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ admin@likestays.com

และช่องทาง Inbox ตลอด 24 ชั่วโมง : www.likestays.com

ค่าบริการ

Likestays.com จะคิดค่าบริการเมื่อมีการยืนยันการจองเข้ามา หลังการชำระเงินเราจะมีอีเมล์แจ้งกับท่านเสมอ และการคิดค่าบริการนี้ เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน บริการช่วยเหลือ และให้คำแนะนำปลายทาง บริการหลังการขาย บริการจองหรือวางเงินเผื่อที่จะมัดจำที่พักของท่าน เนื่องจากบริการของเราเป็นการให้บริการบนแพลตฟอร์มซึ่งผู้ให้บริการมีการให้บริการที่หลากหลาย การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ อีกมากมาย โดยมีเราเป้นสื่อการในการรับประกันให้การทำจ่ายค่าบริการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สะดวกและปลอดภัยจากมิจฉาชีพ การฉ้อโกง ในทุกรุปแบบ ซึ่งบริการจะทำการจ่ายค่าบริการไปยังผมให้บริการก็ต่อเมื่อผู้รับบริการได้ใช้บริการเสร็จสิ้น โดยมีการยืนยันจากผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการเป็นผู้ยืนยัน

เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ทั้งนี้หากมีการเก็บค่าบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในเว็ปไซต์ Likestays.com หรือมีการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการให้บริการอื่น ๆ โดยไม่ผ่าน Likestays.com เราจะไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมการจองที่พัก

ค่าบริการในการให้บริการบนแพลตฟอร์มของเราแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. “แบ่งจ่าย” ซึ่งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบ่งกันรับผิดชอบ

2. “ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการ / ผู้รับบริการ จ่ายเพียงผู้เดียว” ซึ่งเป็นการแบ่งจ่ายตามความประสงค์หรือข้อตกลงอื่นๆ

1. แบ่งจ่าย

เป็นโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่พบบ่อยที่สุด โดยหักค่าบริการส่วนหนึ่ง จากยอดรายรับของผู้รับบริการ และเรียกเก็บอีกส่วนจากผู้ให้บริการ เรียกว่าการแบ่งจ่าย โดยสามารถทำได้โดยการให้ “คูปอง”ส่วนลดสำหรับค่าบริการ 10% ที่ Likestays.com เป้นผู้เรียกเก็บค่าบริการ หรือ “คูปอง”ส่วนลด Vat 7%  ที่ Likestays.com เป็นผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการตามประเภทนั้น ๆด้วย ว่าจะบริการเสนอโปรโมชั่น จะช่วยผู้รับบริการ ดึงดูดลูกค้า ที่แตกต่างกันออกไป

2. “ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการ / ผู้รับบริการ จ่ายเพียงผู้เดียว”

Likestays.com จะหักค่าบริการทั้งหมดจาก ผู้ให้บริการ / ผู้รับบริการ ค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะบังคับใช้กับโรงแรมและบริการอื่น ๆ ซึ่งปกติจะคิดที่อัตรา 17% คือ Service Fee, Vat เป็นต้น

ทั้งนี้ในส่วนลูกค้าที่รับบริการเดินทางข้ามประเทศที่จะใช้บริการด้านอื่น ๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรับประการหลังการขายจากเรา

การคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ

Likestays.com อาจคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ ผู้ให้บริการ / ผู้รับบริการ ข้อกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย หากมีการคิดภาษีทั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อเกี่ยวกับภาษี หรือเป็นคำนิยามของค่าบริการเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจาก Likestays.com ก็เป็นได้

เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ทั้งนี้หากมีการเก็บค่าบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในเว็ปไซต์ Likestays.com หรือมีการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการให้บริการอื่น ๆ โดยไม่ผ่าน Likestays.com เราจะไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

ข้อระวังและคำเตือน !!!

หากมีการโอนเงินโดยไม่มีการโอนผ่าน บัญชี หรือตัดผ่านบัตรเครดิต หน้าเว็บไซต์เรา หากมีการฉ้อโกงเกิดขึ้น บริษัท ไลค์สเตส์.คอม จำกัด จะมิขอรับผิดชอบสำหรับความเสียหายในทุกกรณี เนื่องจากท่านได้มีการทำธุรกรรมทางการเงิน นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา เพื่อความปลอดภัย กรุณาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีของ บริษัท ไลค์สเตส์.คอม จำกัด ที่หน้าเว็ปไซด์เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

Reset Your Password